درحال بارگذاری...

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 1648/76 مورخ 1397/03/08 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی پک 4,11,12,13,16,18,19,24,25,26 را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 1648/76 مورخ 1397/03/08 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی پک 4,11,12,13,16,18,19,24,25,26 را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمت پایه به شرح جدول ذیل می باشد :
ردیف نام
پک/بیلبورد مساحت تابلوها (مترمربع) مبلغ پایه (ریال) میزان سپرده (ریال)
1 پک4 170 2/954/222/600 148/000/000
2 پک11 154 6/080/186/000 305/000/0000
3 پک12 170 6/893/461/750 345/000000
4 پک13 224 3/850/602/000 193/000/000
5 پک16 158 3/029/799/500 152/000/000
6 پک18 156 5/750/472/700 288/000/000
7 پک19 95 5/910/099/300 296/000/000
8 پک 24 150 3/597/667/500 000/180/000
9 پک 25 136 4/684/411/200 235/000/000
10 پک 26 119 1/805/450/150 91/000/000 1) مدت بهره برداری : مدت بهره برداری از پک های فوق ، 12 ماه (یک سال شمسی ) می باشد .
2) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5) هزینه آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود .
6) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir مراجعه فرمایید.
8) میزان حسن انجام تعهدات : پنجاه درصد مبلغ پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .