درحال بارگذاری...

سازمان عمران شهرداری همدان

مزایده تابلو تبلیغاتی ؟
مزایده گزار: سازمان عمران شهرداری همدانکد پارس نماد:1128017استان:همدانشماره آگهی:شماره 97/01تاریخ شروع :1397/02/19تاریخ درج آگهی :1397/02/19عنوان آگهی:مزایده تابلو تبلیغاتی
شرح آگهی:
آگهی مزایده, مزایده تابلو تبلیغاتی
آگهی مزایده
شماره 97.01
سازمان عمران شهرداری همدان در نظر دارد تابلو تبلیغاتی واقع در خیابان شهید فهمیده، نرسیده به میدان قائم را بصورت اجاره ماهانه از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واجد شرایط با مشخصات ذیل واگذار نماید.
مبلغ سپرده شرکت در مزایده:
مبلغ 10.000.000 ریال (ده میلیون ریال) بصورت فیش واریزی به حساب سیبا به شماره 0111114954002 بانک ملی شعبه ابن سینا همدان در وجه سازمان عمران شهرداری همدان، اسناد خزانه و یا ضمانت نامه بانکی به نام سازمان عمران شهرداری همدان
محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: میدان آرامگاه بوعلی، طبقه فوقانی بانک سپه، سازمان عمران شهرداری همدان، امور قراردادهای سازمان، تلفن 08132514444 و فکس : 08132517999
مهلت دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات: از تاریخ انتشار آگهی(1397.02.19) تا پایان ساعت اداری تاریخ (1397.02.29)می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکت های مزایده: ساعت 17 روز چهارشنبه مورخ 97.03.02 می باشد.
حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.
مدارک شامل: تضمین (پاکت الف) – اسناد مزایده و تاییدیه ها (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) می باشد.
تبصره 1: سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
تبصره 2: کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تبصره 3: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
تبصره 4: بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ، مشخص، معین و بدون ابهام بوده و می بایستی در فرم مخصوص و با خط خوانا، بدون خط خوردگی و یا گذاشتن شرط و لاک گرفتگی و با امضاء متعهد، تا پایان مهلت قانونی مزایده مذکور در پاکت لاک و مهر شده به سازمان عمران تسلیم شود . ضمناً بهای پیشنهادی می بایست حداقل 60 روز پس از ارائه توسط پیشنهاد دهنده معتبر باشد.
تبصره 5: مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانونی ظرف مدت هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود، به نفع سازمان عمران ضبط خواهد شد. در خصوص نفر دوم نیز در صورت ابلاغ سازمان عمران، بدین نحو عمل خواهد شد.
تبصره 6: شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد.
تبصره 7: داشتن تاییدیه تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ضمناً متن آگهی فوق در سایت سازمان عمران شهرداری به آدرس ذیل موجود می باشد.
www.HamedanOmran.ir
تاریخ انتشار آگهی :
97.02.19
روابط عمومی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

آدرس و تلفن :همدان, همدان، میدان آرامگاه بوعلی، طبقه فوقانی بانک سپه، سازمان عمران شهرداری همدان، امور قراردادهای سازمان، تلفن 08132514444
منبع آگهی :کار و کارگر 97.02.19