درحال بارگذاری...

مزایده بهره‌برداری از تبلیغات محیطی مجموعه ورزشی انقلاب

شرح آگهی
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در نظر دارد بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی درمجموعه ورزشی انقلاب را از طریق تشریفات قانونی مزایده به اشخاص(حقیقی،حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید .
۱- نام و نشانی مزایده‌گزار : شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور به آدرس : تهران، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب ، تلفن :۲۶۲۱۶۳۰۰
۲- موضوع مزایده : بهره‌برداری از امتیاز انجام تبلیغات محیطی درمجموعه ورزشی انقلاب
۳- مبلغ پایه کارشناسی (مزایده) : ۴۹،۴۱۶،۰۰۰،۰۰۰ (چهل و نه میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون) ریال
۴- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۲،۴۷۰،۸۰۰،۰۰۰( دو میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون و هشتصد هزار)ریال به صورت یکی از موارد ذیل :
الف ) ضمانت بانکی و یا ضمانت نامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند . ب ) وجه نقد واریز به شماره حساب شبا ۳۷۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۵۸۰۶۳۷۵۰۰۲IR نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور . ج ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران د ) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت باز خرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) .هـ ) وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناس رسمی آن. و ) ضمانتنامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند .
(مشخصات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور : کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۱۱۶۷۸۷۳ – شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۵۵۰- شماره ثبت ۱۱۱۸۳۵)
۵- مدت بهره برداری و محل اجرا : از تاریخ قرارداد به مدت یکسال شمسی . استان تهران ،شهر تهران ، مجموعه ورزشی انقلاب.
۶- زمان دریافت اسناد مزایده : در ساعت اداری (از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۶:۳۰) از روز شنبه مورخ ۱۹/۰۴/۹۵ لغایت روز شنبه مورخ ۲۶/۰۴/۹۵
۷- آدرس محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادها : تهران ، خیابان ولیعصر ، ابتدای اتوبان نیایش ، مجموعه ورزشی انقلاب ، جنب فدراسیون هاکی ،امور قراردادهای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
۸- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : واریز مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ (دو میلیون)ریال به حساب شماره ۲۱۷۰۵۸۹۰۰۱۰۰۳ بانک ملی شعبه نمایشگاه ، بنام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور .
۹- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : ساعت ۱۶ بعدازظهر روز یکشنبه ۱۰/۰۵/۹۵ می باشد .
۱۰- زمان بازگشایی پاکات : پیشنهادهای واصله در ساعت ۱۰:۳۰روز سه شنبه ۱۲/۰۵/۹۵ در کمیسیون مزایده در مجموعه ورزشی انقلاب(تالار نصرت) باز و خوانده می‌شود . پس از بررسی و ارزیابی شرکت کنندگان پاکات (الف ،ب و ج)بازگشایی می‌شود . به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط ، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر در بند ۹ آگهی مزایده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

بازگشایی پاکات با پیشنهاد سه مزایده‌گر انجام خواهد شد.
هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده‌گزار ایجاد نمی‌نماید.
شرکت در قبول و یا رد همه یا هر یک از پیشنهادهای واصله مختار خواهد بود.
جهت اطلاع بیشتر به سایت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به آدرس : www.tanavar.ir مراجعه نمائید .