درحال بارگذاری...

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی قائمشهر

شرح آگهی
آگهی مزایده کتبی به شماره ۹۴/۳/۰۱/۸۱۸۲۹ ، نوبت اول
شهرداری قائمشهر با استناد مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی بشرح ذیل ، از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی اقدام نماید .
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن ۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت : www.ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند .
محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر

ردیف محل نصب نوع تابلو تعداد مبلغ برآورد دوسال ریال میزان سپرده شرکت در مزایده ریال
۱ خ کارگر-روبروی یاس۱۴ ، پلاک ۳۸ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۲ خ کارگر روبروی بانک رفاه ، پلاک ۳۹ بیلبورد دو طرفه بلواری یک
عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۳ خ کارگر- روبروی کوچه ولیعصر
پلاک ۴۰ بیلبورد دو طرفه بلواری یک
عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۴ خ کارگر – روبروی اداره برق
پلاک ۴۱ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۵ خ کارگر ، بین خ ظرافت ، خ شرافت
پلاک ۴۲ بیلبورد دو طرفه بلواری یک
عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۶ خ کارگر روبروی یاس ، پلاک ۴۳ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۷ خ کارگر روبروی بانک توسعه
پلاک ۴۴ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۸ خ کارگر روبروی نیما
پلاک ۴۵ بیلبورد دو طرفه بلواری یک
عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۹ خ کارگر روبروی پارک ولیعصر ، پلاک ۴۶ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۰ خ کارگر روبروی اداره شیلات ، پلاک ۴۷ بیلبورد دو طرفه بلواری یک عدد ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۱۱ بلوار سادات نیا واقع در کمربندی شمالی ابتدای خ مسعود دهقان ، پلاک ۹۱ عابر پیاده دو طرفه یک عدد ۴۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۸۷۵٫۰۰۰
۱۲ ابتدای چهارراه چماز کنی واقع در
کمربندی شمالی پلاک ۹۲ عابر پیاده دو طرفه یک عدد ۴۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ۲۱٫۸۷۵٫۰۰۰
۱ – محل تحویل و اخذ اسناد واحد قراردادها شهرداری قائمشهر
۲ – فروش اسناد مزایده از تاریخ ۹۴٫۱۲٫۶ به مدت ۷ روز
۳ – نوع سپرده : ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
۴ – در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سپس نفر سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط شود.
۵ – شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
۶ – هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
سید علی حجازی – شهرداری قائمشهر