درحال بارگذاری...

مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی قائمشهر

آگهی مزایده کتبی به شماره ۹۴/۳/۰۱/۸۰۹۵۰ نوبت اول
شهرداری قائمشهر با استناد مجوز شورای اسلامی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری تابلوهای تبلیغاتی به شرح ذیل را از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز رسمی اقدام نماید .
متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر همه روزه از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته با شماره تلفن : ۰۱۱۴۲۰۸۴۰۵۶ تماس حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مزایده به واحد امور قراردادها و یا به سایت : www.ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند .
محل نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر :

ردیف محل نصب نوع تابلو تعداد مبلغ برآورد دوسال ریال میزان سپرده شرکت در مزایده ریال
۱ خ کارگر- ابتدای خ دکتر شریعتی ، پ ۲۷ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲ روبروی بیمارستان رازی ، پ ۲۶ بیلبورد دو طرفه ۱ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ خ کارگر- دوربرگردان بیمارستان ولی عصر ، پ ۵۰ بیلبورد دو طرفه ساده ۱ ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸٫۷۵۰٫۰۰۰
۴ خ کارگر- جنب مهمان پذیر ارجمند ، خ مبارزان پ ۲۸ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۵ چهارراه ترک محله ، تابلو سه وجی پ ۲۶ بیلبورد سه طرفه ۱ ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۷۵۰٫۰۰۰
۶ خ امام خمینی- ابتدای چهارراه ، پ ۵۴ بیلبورد دو طرفه ساده ۱ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۷ قبل از دانشگاه آزاد – روبروی هتل میلاد – پ ۶۶ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ خ امام خمینی- روبروی فرهنک شهر ، پ ۶۵ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ کمربندی شمالی- زیرگذر کوچسکرا پ ۸۸ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۰ کمربندی شمالی- نرسیده به خ شهید رجایی ، پ ۸۷ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ م جانبازان – انتهای خ کارگر- پ ۵۳ بیلبورد دو طرفه F ۱ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶٫۲۵۰٫۰۰۰
۱۲ خ مدرس- پیچ تونل نساجی الف ، پ ۴ بیلبورد یک طرفه ساده ۳ ۳۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۶۲۵٫۰۰۰
۱ . محل تحویل و اخذ اسناد واحد قراردادها شهرداری قائمشهر
۲ . فروش اسناد مزایده از تاریخ ۹۴٫۱۱۲٫۳ به مدت ۷ روز
۳ . نوع سپرده : ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه
۴ . در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط نفر اول و دوم و سپس نفر سوم ضمانتنامه شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط شود.
۵ . شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
۶ . هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
نوبت دوم ۹۴٫۱۲٫۶
سید علی حجازی – شهرداری قائم شهر