درحال بارگذاری...

مناقصه بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی یزد – مهریز

شرح آگهی
نوع برگزاری یک مرحله ای
واحد پولی برآورد مالی : ریال
برآورد مالی : ۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ – هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ – هجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۱۲ / ۱۳۹۴ – هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و چهار
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۸ / ۲ / ۱۳۹۵ – هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
موضوع تابلو تبلیغاتی یزد – مهریز
دستگاه مناقصه گزار : سازمان حمل و نقل و پایانه های استان یزد